Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o w Złotoryi, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi na ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Szpitalwolanczyka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi to:  /Szpitalwolanczyka/SkrytkaESP

Zasady korzystania:

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi należy:

 • zalogować się na platformie ePUAP,
 • wyszukać profil Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi ,
 • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

 • zalogować się na platformie ePUAP,
 • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Sprawy ogólne”,
 • wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
 • należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi lub Szpitalwolanczyka.

Dokumenty elektroniczne przekazywane przez platformę ePUAP muszą spełniać następujące wymagania:

 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 MB, w tym wielkość załącznika maksymalnie 3,5 MB, w przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem ePUAP;
 • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOCX, XLSX, DOC, RTF, XPS, XLS, ODS, ODT, ODP, CSV, TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF, ZIP

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi przesłanego wniosku elektronicznego.